Πως να εκπαισεύσετε τις κοινωνικές δεξιότητες; Εμπνευστείτε απο τις δημοφιλείς εκπαιδευτικές μεθόδους και την προσέγγιση της συλλογικής νοημοσύνης!

Οι ήπιες δεξιότητες συγκεντρώνουν ένα σύνολο συμπεριφορών, ικανοτήτων, στάσεων και νοοτροπίας. Η εκπαίδευση αυτών των ήπιων δεξιοτήτων δεν μπορεί να περιλαμβάνει παραδοσιακές παιδαγωγικές προσεγγίσεις: δεν πρόκειται για κεφαλαιοποίηση της γνώσης, ούτε για εκπαίδευση τεχνικών δεξιοτήτων. Πρέπει να ενθαρρύνει την κοινωνική και συμπεριφορική αλλαγή, ατομικά και, κυρίως, συλλογικά. 

Για το σκοπό αυτό, προτείνουμε μια συμμετοχική και διαδραστική παιδαγωγική προσέγγιση, εμπνευσμένη από τις μεθόδους της λαϊκής εκπαίδευσης και της συλλογικής νοημοσύνης. Αυτό θα πρέπει να επιτρέπει την απελευθέρωση της δημιουργικότητας, την προώθηση της αυτοπεποίθησης, την ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων, ή την ανταλλαγή και το μοίρασμα αξιών προκειμένου να αναπτυχθεί η ενσυναίσθηση, η ανοιχτή σκέψη και να ενθαρρυνθεί η ανάδυση ενός ατομικού και συλλογικού οράματος. 

 

Η λαϊκή εκπαίδευση είναι μια πρακτική που αποσκοπεί στη διάδοση και την ανταλλαγή γνώσεων, καθώς και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των ατόμων να ζουν στην κοινωνία. Πρόκειται για μια διαδικασία συλλογικής και συμμετοχικής μάθησης, η οποία αποσκοπεί στον μετασχηματισμό των σχέσεων με τη γνώση, τους άλλους και την κοινωνία. Πρέπει να συμβάλλει στην ατομική χειραφέτηση και τη συλλογική ενδυνάμωση.

Η προσέγγιση της συλλογικής νοημοσύνης είναι μια πρακτική της οργανωτικής διαχείρισης. Υποστηρίζει ότι αν μια ομάδα ατόμων, που συνδέονται με ένα κοινό έργο, μοιράζεται γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες, θα βελτιώσει τη συνολική απόδοση μιας ομάδας, μιας εταιρείας ή μιας κοινότητας. Βασίζεται στην οριζόντια διαχείριση και τη συνεργασία. 

 

Με αυτόν τον τρόπο σχεδιάσαμε το ψηφιακό εκπαιδευτικό σημειωματάριο, συγκεντρώνοντας μια ομάδα παιχνιδιών, δραστηριοτήτων και εργαστηρίων για την ανάπτυξη των κύριων κοινωνικών δεξιοτήτων που στοχεύει το έργο RE.MIND. Τα εργαλεία ταξινομούνται σε διαφορετικές κατηγορίες επιπέδων (στοιχειώδες, μεσαίο ή προχωρημένο επίπεδο), ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί είτε στο πλαίσιο ενός εφάπαξ πειράματος είτε στο πλαίσιο μιας πιο εμπεριστατωμένης δραστηριότητας. 

 

Για κάθε εργαλείο, θα διαθέτετε ένα πλήρες παιδαγωγικό φύλλο, συγκεντρώνοντας όλα τα στοιχεία που θα χρειαστείτε ως εκπαιδευτικός ή ως διευθυντής για να δοκιμάσετε το εργαλείο στην τάξη ή στην επιχείρησή σας!

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-NO01-KA220-VET-000033203

Copyright © 2022 RE.Mind. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive