Το Έργο

Περιγραφή Έργου

Η «κοινωνική οικονομία» έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση και τον μετριασμό των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της κρίσης του COVID-19 στην οικονομία και την κοινωνία. Βραχυπρόθεσμα, οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας βοήθησαν στην ανάκαμψη από την κρίση παρέχοντας καινοτόμες λύσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών για να συμπληρώσουν τη δράση της κυβέρνησης. Μακροπρόθεσμα, οι οργανισμοί κοινωνικής οικονομίας μπορούν να βοηθήσουν στην αναμόρφωση της οικονομίας μετά την κρίση, προωθώντας χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμα οικονομικά μοντέλα. Τώρα περισσότερο από ποτέ είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή με πλήθος επιχειρηματικών δεξιοτήτων και νοοτροπίας. Το κλειδί μεταξύ αυτών είναι η οικοδόμηση μιας κουλτούρας επιχειρηματικότητας με μεγαλύτερη επιρροή στην «επιχειρηματική νοοτροπία» των ευρωπαίων πολιτών, ιδιαίτερα των νέων. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι βασικοί μοχλοί σε αυτή τη διαδικασία. Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα, η οποία θα πρέπει να προσφέρεται σε όλους τους τύπους και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Το έργο RE.MIND θα βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εργαλεία για να αναγνωρίσουν την επιχειρηματικότητα ως «διαδικασία» και όχι ως «τελικό σημείο». Ως εκ τούτου, στοχεύει στον καθορισμό μιας λύσης για την ανάπτυξη μιας εννοιολογικής μετατόπισης από τη στοχαστική επιχειρηματικότητα ως «πώς να διευθύνεις μια επιχείρηση» σε «πώς να αναπτύξεις ένα ευρύ σύνολο ικανοτήτων» που να εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της ζωής. Το έργο έχει τη φιλοδοξία να μεταφέρει αυτή τη νέα έννοια της επιχειρηματικότητας στα σχολικά προγράμματα, υποστηρίζοντας δασκάλους και εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων για τον εντοπισμό, την ανάλυση και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων σε μαθητές ΚΕΚ. Το έργο επικεντρώνεται στην απόκτηση του σωστού συνδυασμού θεωρητικών και πρακτικών στοιχείων και στην άρση των φραγμών μεταξύ του κόσμου των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης.

Αντίκτυπο

Το lockdown έχει ασκήσει πίεση σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ίδιο κάνει και στη συνεργασία μας. Για το λόγο αυτό, που είμαστε πεπεισμένοι ότι η επένδυση στη δημιουργία ενός προγράμματος που αναπτύσσει επιχειρηματική νοοτροπία και σε ψηφιακό εργαλείο θα αποφέρει οφέλη σε διαφορετικά επίπεδα και στους στόχους μας. Με τη συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης, αναμένεται να αναπτύξουν μια βαθύτερη κατανόηση των εγκάρσιων δεξιοτήτων και να αποκτήσουν περαιτέρω την «Επιχειρηματική νοοτροπία» επιτρέποντάς τους να αναπτυχθούν ως υπεύθυνοι πολίτες και να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Χάρη στην υποστήριξη που παρέχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, οι μαθητές θα κληθούν να εκφράσουν το δημιουργικό δυναμικό και την ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν, να επικοινωνούν και να δίνουν έμφαση στο πλαίσιο τόσο πραγματικών όσο και εικονικών σεναρίων.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-NO01-KA220-VET-000033203

Copyright © 2022 RE.Mind. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive