Παραδοτέα

PR1: Μοντέλο επιχειρηματικών δεξιοτήτων για ΜΜΕ στην κοινωνική οικονομία

 

Μάθε Περισσότερα...

Το μοντέλο Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων θα προσδιορίσει τις ανάγκες σε επιχειρηματικές ικανότητες για την κοινωνική υπηρεσία. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί ένα κοινό μοντέλο μεταξύ των σχολείων και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας για να τα υποστηρίξει και να εμπνεύσει δράσεις για τη βελτίωση της επιχειρηματικής ικανότητας και νοοτροπίας. Ο στόχος του R1 είναι να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρότυπο εργαλείων και κατευθυντήριων γραμμών που θα επιτρέψουν στους μαθητές να αναπτύξουν την επιχειρηματική νοοτροπία και τις ικανότητες, που θα τους βοηθήσουν να εκφράσουν τα ταλέντα τους, ειδικά στον τομέα των υπηρεσιών.

PR2: REMIND web app για την αξιολόγηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας
 

Μάθε Περισσότερα...

Αυτό το αποτέλεσμα του έργου βασίζεται σε ένα αυτοδιαχειριζόμενο εργαλείο για την αξιολόγηση των soft skills που θεωρούνται ότι σχετίζονται περισσότερο με την επιχειρηματική νοοτροπία σύμφωνα με τις ΜΜΕ στην κοινωνική οικονομία. Ως εκ τούτου, είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης, σχεδιασμένο ως συμπληρωματικό εργαλείο του προγράμματος κατάρτισης για σχολεία, για τη μέτρηση και τη βελτίωση της επιχειρηματικής ικανότητας και νοοτροπίας. Στοχεύει να αναπτύξει μια επιχειρηματική νοοτροπία στους φοιτητές της ΚΕΚ, ώστε να γίνουν πιο απασχολήσιμοι και πιο «ενδοεπιχειρηματικοί» στην εργασία τους στους υπάρχοντες οργανισμούς, στον κοινωνικό, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ως ομάδα-στόχος, οι νέοι φοιτητές ΚΕΚ είναι ψηφιακά ιθαγενείς, δεδομένου ότι το εργαλείο αξιολόγησης μαλακών δεξιοτήτων πρέπει να είναι ένα παιχνίδι στην εφαρμογή Ιστού. Η διαδικτυακή εφαρμογή θα σχεδιαστεί με ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Η εφαρμογή Ιστού βοηθά τους μαθητές να αναγνωρίσουν τι μπορούν να κάνουν για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην εργασία σε ΜΜΕ σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. Μετρά το επίπεδο κυριαρχίας για τις εγκάρσιες δεξιότητες που ορίζονται στο PR1 «Επιχειρηματικό μοντέλο».

PR3: Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο

 

Μάθε Περισσότερα...

Το Εκπαιδευτικό Τετράδιο θα αποδειχθεί βασικό υποστηρικτικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού του έργου. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει να παρέχει στους εκπαιδευτικούς ένα ολοκληρωμένο σημειωματάριο που περιλαμβάνει την παιδαγωγική προσέγγιση και τις στοχευμένες επιχειρηματικές (μαλακές) δεξιότητες, καθοδήγηση σχετικά με το ρόλο του συντονιστή και υποστηρικτικό υλικό για την αξιολόγηση των συμμετεχόντων. Το Εκπαιδευτικό Σημειωματάριο στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν πλήρη επίγνωση του ρόλου τους και λαμβάνουν τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να ενεργούν ανάλογα με τους στόχους του έργου.

PR4: Πρόγραμμα κατάρτισης κοινωνικής οικονομίας για ΜΜΕ

 

Μάθε Περισσότερα...

Το PR4 βασίζεται στα αποτελέσματα του Μοντέλου Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων (PR1), ο στόχος είναι να δημιουργηθούν διαδικτυακές εκπαιδευτικές ενότητες φιλικές προς τον χρήστη και όλο το σχετικό υλικό για τη διευκόλυνση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων με στόχο την τόνωση της δημιουργίας γνώσης και της ανταλλαγής εμπειριών για την επίτευξη ποικιλίας δεξιότητες και ικανότητες για την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας σε μαθητές/εκπαιδευτές. Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα εργαλείο που θα είναι ευέλικτο και πλήρως μεταβιβάσιμο και προσαρμόσιμο στα διαφορετικά περιβάλλοντα των ευρωπαϊκών ΜΜΕ.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-NO01-KA220-VET-000033203

Copyright © 2022 RE.Mind. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive