Risikobærer i samfunnsøkonomisk sammenheng

R.E.Mind-prosjektet utforsket flere problemstillinger som er tilstede innenfor dynamikken i sosialøkonomien. En av disse dimensjonene som undersøkes er risikobæreren: en grunnleggende ferdighet som ligger til grunn for et godt entreprenørskapstankesett

Innenfor dynamikken i sosialøkonomien bør en person med gode entreprenørielle ferdigheter ha en viss tilbøyelighet til risikobærer og hva som følger med det, for eksempel allsidighet og tilbøyelighet til å tilpasse seg.

Den europeiske EntreComp-guiden har identifisert et sett med nøkkelkompetanser, delt inn i tett sammenvevde områder, som oppsummerer entreprenørskapsmodellen.

“Ideer og muligheter”, “Ressurser” og “I aksjon” er de 3 områdene i den konseptuelle modellen som legger vekt på entreprenørkompetanse som evnen til å omdanne ideer og muligheter til handling gjennom mobilisering av ressurser. Målet er å hjelpe folk til å være mer kreative, mer proaktive, mer mulighetsorienterte og mer innovative. Det er også ment å fremme politikk for å fremme praktiske “entreprenørskapsopplevelser” av alle unge før de forlater skolen.

I området ‘In Action’ utforskes det tidligere introduserte begrepet risikobærer. Hva er risikobærer eller risikotaking?

Treffe beslutninger når utfallet av beslutningen er usikkert, når tilgjengelig informasjon er delvis eller tvetydig, eller når det er risiko for utilsiktede utfall. Som en del av verdiskapingsprosessen bør du inkludere strukturerte måter å teste ideer og prototyper på et tidlig stadium for å redusere risikoen for å mislykkes. Håndter situasjoner i rask bevegelse med beredskap og fleksibilitet.

Oppsummert, det som gjør forskjellen i en forretningskontekst når det gjelder risikotaking, er å vite hvordan man skal takle usikkerheter, hvordan man beregner uforutsette hendelser og mulige scenarier, og hvordan man håndterer risiko selv gjennom strategiske planer ved å nøye evaluere hvert nåværende eller potensielt element.

Men mer generelt er oppfatningen av risiko noe som ikke kan defineres som objektivt, men heller subjektivt da det er forskjellig for hver enkelt person. Alder, kjønn, kulturell bakgrunn, utdanningsnivå, betinget øyeblikk, emosjonell tilstand og mye mer kan bestemme risikotaking, og prøver dessuten å huske på at “risiko” ikke nødvendigvis er synonymt med “fare” og derfor “skade”. Enten i det økonomiske, politiske, relasjonelle eller fysiske området, er det som gjør forskjellen en tilnærming til emnet knyttet til en følelse av ansvar og bevissthet som fører til optimal styring av enhver usikker og uforutsigbar situasjon.

Finansiert av Den europeiske union. Synspunktene og meningene som kommer til uttrykk, er imidlertid kun forfatternes egne og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til EU eller European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Verken EU eller EACEA kan holdes ansvarlig for dem. 2021-1-NO01-KA220-VET-000033203

Copyright © 2022 RE.Mind. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive
Skip to content